სიახლეები 


გეოგრაფიის წრე

სსიპ ჭიაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაბაგრების საჯარო სკოლაში წარმატებით მიმდინარეობს გეოგრაფიის წრის სამუშაო შეხვედრები,მოსწავლეები ყოველ შეხვედრაზე ახალ ინფორმაციას ისმენენ და ივითარებენ ტექსტზე მუშაობის პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს. მოსწავლეები მუშაობენ როგორც დამოუკიდებლად, ისე ჯგუფურად.აკეთებენ პრეზენტაციებს და წარმოადგენენ აუდიტორიის წინაშე.5/6/2019გეოგრაფიის წრე

სსიპ ჭიაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაბაგრების საჯარო სკოლაში წარმატებით მიმდინარეობს გეოგრაფიის წრის სამუშაო შეხვედრები,მოსწავლეები ყოველ შეხვედრაზე ახალ ინფორმაციას ისმენენ და ივითარებენ ტექსტზე მუშაობის პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს. მოსწავლეები მუშაობენ როგორც დამოუკიდებლად, ისე ჯგუფურად.აკეთებენ პრეზენტაციებს და წარმოადგენენ აუდიტორიის წინაშე.5/6/2019გეოგრაფის წრის მეცადინეობა

მე -11 კლასის მოსწავლეებმა მოაწყვეს პრეზენტაცია დედამიწის დღესთან დაკავშირებით. ,,გადავარჩინოთ დედამიწა" მოსწავლებმა შეეძლეს ბუნებრივი და ანთროპოგენური ხასიათის გლობალურ პრობლემებზე მსჯელობა.4/23/2019გეოგრაფიის წრის მეცადინეობა

მოსწავლეებმა გეოგრაფიის წრეზე იმუშავეს შემდეგ თემაზე,,გლობალური პრობლემები და საქართველო" მოსწავლები ასახელებენ საქართველოში არსებულ ისეთ პრობლემებს ,რომელიც გლობალური პრობლემის ნუსხაში შედის. მსჯელობენ, პრობლემების გადაჭრის ალტერნატიულ გზებზე.წარმოადგინეს პრეზენტაცია.4/23/2019გეოგრაფიის წრის მეცადინეობა

სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაბაგრების საჯარო სკოლაში წარმატებით მიმდინარეობს გეოგრაფიის წრის სამუშაო შეხვედრები,მოსწავლეებმა გამართეს დისკუსია მომავლის გლობალურ პროექტებზე წარმოადგინეს პრეზენტაცია4/9/2019გეოგრაფიის წრის მეცადინეობა

სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაბაგრების საჯარო სკოლაში წარმატებით მიმდინარეობს გეოგრაფიის წრის სამუშაო შეხვედრები,მოსწავლეები ყოველ შეხვედრაზე ახალ ინფორმაციას ისმენენ . მოსწავლეები მუშაობენ როგორც დამოუკიდებლად, ისე ჯგუფურად. მრავალფეროვანი აქტივობები წრის მუშაობას კიდევ უფრო საინტერესოსა და მიმზიდველს ხდის4/4/2019გეოგრაფიის წრის მეცადინეობა

სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაბაგრების საჯარო სკოლაში 2018-2019 სასწავლო წლის მე 2 სემესტრიდან ფუნქციონირება დაიწყო გეოგრაფიის წრემ სახელწოდებით ,, დედამიწა ჩვენი საზრუნავია“ წრის მიზანია მოსწავლეებს მოსწავლეებს ჩამოუყალიბდეთ კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების უნარი. წრეში გაწევრიანდა საშუალო საფეხურის 15 მოსწავლე .შეხვედრა გაიმართება ყოველ სამშაბათს .შეხვვედრის ხანგრძლივობა 1 საათი.წრის ხელმძღვანელი გეოგრაფიის მასწავლებელი თინათინ ბაძგარაძე.3/26/2019გეოგრაფიის წრე- ,,დედამიწა ჩვენი საზრუნავია"

სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაბაგრების საჯარო სკოლის 2018-2019 სასწავლო მე-2 სემესტრის გეოგრაფიის წრის მუშაობის მიზანი და პროგრამა . წრის მუშაობის სახელწოდება: ,, დედამიწა ჩვენი საზრუნავია“ გეოგრაფიის წრის მუშაობის მიზანია: გეოგრაფიული ცოდნის გაღრმავება და და გამოყენება . აამაღლოს მოსწავლეების ინტერესი და მოტივაცია, გამოავლინოს მათი უნარ-ჩვევები და დაეხმაროს პროფესიის არჩევაში. მოსწავლეები გაიმყარებენ და გაამთლიანებენ ცოდნას, რის საფუძველზეც შეძლებენ ლოგიკურ და კრიტიკულ აზროვნებას. ისინი შეისწავლიან გეოგრაფიის საფუძვლებს, ზოგად კანონზომიერებებს, გლობალური პრობლემების გეოგრაფიულ ასპექტებს და ამ პრობლემების გადაჭრის შესაძლო გზებს. მასალის ათვისების შედეგად მათ ექნებათ საკმარისი ცოდნა დღევანდელ სამყაროში მიმდინარე პროცესებზე და მოვლენებზე, ბუნებრივ თუ ტექნოგენურ კატასტროფებზე. მოზარდს განუვითარდება უნარ-ჩვევები, რომელიც დაეხმარება სწორად განსაზღვროს საკუთარი ქვეყნის სახელმწიფოებრივი, კულტურული, ეკონომიკური, პოლიტიკური ინტერესები და მისი ქვეყნის ადგილი, ფუნქცია დღევანდელ გლობალიზებულ სამყაროში. ამ თემების გაცნობიერება და ანალიზი მისცემს მოსწავლეებს სასიკეთო გადაწყვეტილებათა მიღებისა და აქტიური ქმედების შესაძლებლობას. წრეში გაწევრიანება შეუძლია საშუალო საფეხურის მოსწავლეებს. შეხვედრა გაიმართება ყოველ სამშაბათს , მეცადინეობის ხანგრძლივობა 1 საათი. წრის ხელმძღვანელი - გეოგრაფიის მასწავლებელი თინათინ ბაძგარაძე

დაწვრილებით >>

3/24/2019გეოგრაფიის წრის სამოქმედო გეგმა

გეოგრაფიის წრის სამუშაო 2018-2019 სასწავლო წლის მე 2 სემესტრი თემა მიზანი მუშაობის ფორმა დრო 1 გეოგრაფიის წრის მიზნების ფორმირება,წრის მუშაობის გეგმის გაცნობა, სავარაუდო აქტივობებისა და ღონისძიებების ჩამოთვლა მოსწავლეები გაეცნონ წრის მუშაობის მიზანს და გაიგონ იმ აქტივობების შესახებ, რომელთაც განახორციელებენ სემესტრის განმავლობაში. მინი ლექცია დისკუსია 22-01 2 როგორ გროვდებოდა გეოგრაფიული ცოდნა მოსწავლემ შეძლონს მოიძიოს ინფორმაცია სხვადასხვა მოგზაურობის შესახებ. გაანალიზოს დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების ეპოქა და იმსჯელოს მის მნიშვნელობაზე მინი ლექცია კითხვა- პასუხი 29-01 3 ტოპოგრაფიულ რუკაზე მუშაობა მოსწავლემ შეძლოს ტოპოგრაფიულ რუკაზე მუშაობა , მსგავსი მოდელების შექმნა ტოპოგრაფიული რუკებისა საერთო საკლასო ინდივიდუალური 5-02 4 ბუნებრივი და ანთროპოგენური ხასიათის გლობალურ პრობლემები მოსწავლემ შეძლებს და აანალიზებს ადამიანის საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილ გარემოსდაცვითი გლობალურ პრობლემებს ისტორიული წარსულიდან დღემდე ჯგუფური, დისკუსია 12-02 5 გლობალიზაცია და გლობალური პრობლემები მოსწავლეს შეუძლია გააცნობიეროს გლობალური პრობლემების გადაჭრაში ლოკალურ და საერთაშორისო დონეებზე შემუშავებული კორდინირებული პოლიტიკის აუცილებლობა ჯგუფური , დისკუსია 19-02 6 გლობალური პრობლემები და საქართვლო მოსწავლე ასახელებს საქართველოში არსებულ ისეთ პრობლემებს რომელიც გლობალური პრობლემის ნუსხაში შედის მსჯელობენ პრობლემების გადაჭრის ალტერნატიულ გზებზე სლაიდ შოუს ჩვენება დისკუსია 26-02 7 მდგრადი განვითარება მოსწავლეები ტექსტის დახმარებით განიხილავენ მდგრადი განვითარების მიზნებს და არგუმენტირებულად მსჯელობენ მის როლზე და მნიშვნელობაზე გლობალური პრობლემების მოგვარებაში და კაცობრიობის მდგრადი განვითარების პერსპექტივისთვის. მინი ლექცია დისკუსია 5-03 8 მდგრადი განვითარების მიზნები მოსწავლეები აჯგუფებენ მდგრადი განვითარების მიზნებს მიმართულებების მიხედვით, გამოყოფენ საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვან 5 მიზანს და ასაბუთებენ არგუმენტირებულად.განუვითარდეთ შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნება. დისკუსია ჯგუფური 19-03 9 ვიქტორინა თემაზე ,,ვინც უკეთ იცის გეოგრაფია“ მოტივაციის ამაღლება მოსწავლეებში, ტრანსფერის უნარის განვითარება ჯგუფური 26-03 10 მომავლის გლობალური პროექტები – მითი თუ რეალობა მოსწავლე გააცნობიერებს მომავლის სამომავლო პროექტებზე დისკუსია 2-04 11 გავლილი მასალის ერთი მათთვის სასურველ თემაზე პრეზენტაციის გაკეთება მოსწავლემ შეძლოს თვითონ შერჩევა მასალის და სასურველი სახით პრეზენტაციის გაკეთება დისკუსია 16-04 12 ერთად გადავარჩინოთ დედამიწა ,ატმოსფეროს ეკოლოგია“ მოსწავლემ შეძლოს ბუნებრივი და ანთროპოგენური ხასიათის გლობალურ პრობლემებზე მსჯელობა მინი ლექცია დისკუსია 23-04 13 სტიქიური მოვლენები, მისი მნიშვნელობა და პრობლემები მოსწავლემ შეძლოს გამოთქვას ვარაუდები სტიქიური მოვლენების შესახებ და თავდაცვის ღონისძიებების შესახებ მინი ლექცია პრობლემაზე ორიენტირებული კითხვები 30-04 14 ტყის რესურსების გამოყენება – შედეგები და რისკები მოსწავლე შეძლოს შედეგის ეკონომიკური და ეკოლოგიური ხასიათის არგუმენტები: პრობლემაზე ორიენტირებული კითხვები დისკუსია 7-05 15 მდიდრები და ღარიბები და ჩამორჩენილობის პრობლემა მოსწავლემ შეძლოს სოციალური -ეკონომიკური ხასიათის გლობალური პრობლემების ანალიზი მინი ლექცია დისკუსია 21-05 16 დისკუსის თემაზე ,,მთის სოფლების გაქრობა“ მოსწავლეს შეძლოს დემოგრაფიული პრობლემების გაანალიზება,არგუმენტების მოყვანა პრობლემის სავარაუდო გზების ძიება. დისკუსია ჯგუფური 28-05 17 ჩემი ეკონაკვალევი მოსწავლე შეძლებს გაანალიზოს რა წვლილი შეიტანა ადამიანმა რაიმე საქმეში, რით დაამახსოვრა თავი სხვებს, რა მოგონებები დატოვა. თითოეული ჩვენგანი ტოვებს კვალს – სკოლაში, სამსახურში, შინ, მეგობრების წრეში და, რაღა თქმა უნდა, ჩვენს პლანეტაზე. ინიდვიდუალური 4-06 18 შემაჯამებელი მეცადინეობა კითხვა-პასუხებით და წრის მუშაობის შეფასება ‘ ესეს“ დაწერა „რა მომცა საწრეო მუშაობამ“ ცოდნის გააქტიურება, ანალიზისა და სინთეზის უნარი. ინდივიდუალური 1 11-06

დაწვრილებით >>

3/24/2019მხატვრული კითხვის წრის მუშაობა

სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაბაგრების საჯარო სკოლაში 2018-19 სასწავლო წლის მე-2 სემესტრიდან ფუნქციონირება დაიწყო მხატვრული კითხვის წრემ, დაწყებით საფეხურზე, სახელწოდებით: ,,ჩვენი ქართული- სიტყვაქარგული“ , წრის მუშაობის მიზანია მოსწავლეებს ჩამოუყალიბდეთ ,,ცოცხალი სიტყვის“ მაღალი კულტურა, გააღვივოს და გააღრმავოს მხატვრული კითხვის ბუნებრივი მონაცემები, მოსწავლეები მიეჩვიონ ლიტერატურულად სწორი ფორმების გამოთქმას. წრეში გაწევრიანდნენ დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეები (სულ 10 მოსწავლე) შეხვედრა გაიმართება ყოველ ოთხშაბათს, მეცადინეობის ხანგრძლივობა 1 საათი. წრის ხელმძღვანელი - დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელი ვარდო თაბაგარი3/22/2019ქართული ენისა და ლიტერატურის წრის შემაჯამებელი შეხვედრა

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაბაგრების საჯარო სკოლაში ქართული ენისა და ლიტერატურის წრის ,,ქართული ქართველთ რწმენაა“ შემაჯამებელი შეხვედრა შედგა, წრის წევრებმა შეაჯამეს სემესტრის განმავლობაში განხორციელებული აქტივობები და შეხვედრები, თავინთი ემოციები ფურცელზე გადაიტანეს და წრის სახელწოდებით ბანერიც დაამზადეს, მოსწავლეებმა ისაუბრეს სამომავლო გეგმებზეც, მათთვის ცოდნის გასაძლერებლად და მოტივაციის ასამაღლებლად სასურველია სკოლაში ამგვარი წრეების არსებობა. 2017-18 სასწავლო წელი6/9/2018ქართული ენისა და ლიტ-რის წრის წევრებმა ჭიათურის მოსახლეობას ენის დღე მიულოცეს

სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაბაგრაბის სკოლაში ფუნქციონირებს ქართული ენისა და ლიტერატურის წრე ,,ქართულ ქართველთ რწმენაა“ წრის წევრმა მოსწავლეებმა დედაენის დღის აღსანიშნავად დაბეჭდეს ბროშურები და ჭიათურის ქუჩებში დაარიგეს, თითოეული მოსწავლე ხალისით აჩერებდაგამვლელებს, ულოცავდა სახელმწიფო ენის დღეს და სამახსოვრო ბუკლეტს გადასცემდა. საოცარი სიამაყე და სითბო იღვრებოდა მოსწავლეების თვალებიდან, მოქალაქეები კი უდიდესი სიხარულითა და ღიმილიანი გამომეტყველებით ეგებებოდნენ აღნიშნულ აქციას. ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი თამარ კვანტიძე 2018 წლის 14 აპრილი4/16/2018

12